RODO

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w naszej frmie stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z poniższymi informacjami.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM „BO W NAS JEST MOC” z siedzibą: ul. Żurawinowa 2, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, legitymująca się REGON: 369678578, NIP: 6612375875, Numer KRS: 0000722910 z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, realizująca za pomocą Serwis bownasjestmoc.pl, zwana dalej „Administratorem”;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bownasjestmoc.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Użytkownikom zawierania za pośrednictwem Portalu BOWNASJESTMOC.PL umów, których przedmiotem jest wsparcie osób potrzebujących zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie znajdującym się na Portalu.

Korzystający z Portalu nie dokonujący rejestracji, pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej z nami umowy o świadczenie usługi o korzystanie z funkcjonalności portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO1).

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem korzystania z portalu Bownasjestmoc.pl oraz przeprowadzania Transakcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz na podstawie zawartej umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku danych osobowych zbieranych w ramach newsletteru, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Informujemy,

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania portalu. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazane gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym. Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości. Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane bank oraz organom kontroli państwowej.

Informujemy, że celem wysyłki newsletteru korzystamy z profesjonalnych podmiotów trzecich, którym przekazujemy adres email. Od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa Twoich danych.

Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji miedzynarodowych

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu umożliwienia korzystania z portalu, w tym sytuacji, gdy umożliwienie korzystania z portalu będzie wymagało udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takich przypadkach stosujemy odpowiedni stopień ochrony.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Miej świadomość, że specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych nawet gdy zaprzestałeś korzystania z naszych usług. Powyższe gotyczy głównie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

W przypadku danych osobowych przekazywanych w celu otrzymania newsletteru, Twoje dane w postaci email, przy tej funkcjonalności będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 1. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu

 3. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio do Administratora na adres: ul. Żurawinowa 2, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Podanie adresu email do newsletteru jest również dobrowolne. Jeżeli nie podasz adresu email do newsletteru lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tej funkcjonalności, nie będziesz otrzymał informacji o aktualnościach w portalu.

1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress